Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Biuro Izby \ Biuro OIA w Łodzi \ Rzecznik Prasowy- Zbigniew Solarz, e-mail: rzecznik@oia.lodz.pl

PDF Drukuj

24.01.2013

INFORMACJA O PRZEBIEGU XV ZJAZDU APTEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

12 marca 2011 roku odbył się XV Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Zjazd miał dwie części – część wstępna, która miała charakter informacyjny i była otwarta dla wszystkich członków Izby i zaproszonych gości oraz część sprawozdawcza, w której uczestniczyli delegaci na Zjazd.
Gościem pierwszej części Zjazdu był dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Informacja o tym, że Prezes NRA przyjedzie do Łodzi działała jak magnes. Na Zjazd przybyli aptekarze nie będący delegatami zainteresowani przekazem „ z pierwszej ręki” o toczącym się procesie legislacyjnym w sprawie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Prezes Kucharewicz przypomniał, że po przekazaniu do konsultacji społecznych projektu ustawy przystąpiono w samorządzie aptekarskim do analizy jego treści. W prace zaangażowane były wszystkie okręgowe izby aptekarskie. Naczelna Rada Aptekarska przekazała Ministrowi Zdrowia opinię do opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku projektu ustawy zawierającą konkretne odniesienia do poszczególnych artykułów.
Po upływie terminu konsultacji Minister Zdrowia skierował projekt ustawy do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 27 października 2010 roku. Po pierwszym czytaniu Komisja Zdrowia przekazała projekt do Podkomisji Nadzwyczajnej. W pracach prowadzonych na forum Podkomisji uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zespołowi temu przewodniczył prezes Grzegorz Kucharewicz.
W międzyczasie Naczelna Rada Aptekarska przyjęła 21 grudnia 2010 roku uchwałę, w której opowiedziała się „za wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji gwarantujących: 1) sztywne ceny na wszystkich poziomach obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, tj. sztywne ceny zbytu, sztywne ceny hurtowe i sztywne ceny detaliczne na refundowane produkty lecznicze; 2) sztywne marże na refundowane produkty lecznicze; 3) jednakową odpłatność pacjentów za refundowane produkty lecznicze we wszystkich aptekach”. Stanowisko NRA było wytyczną, którą kierowała się reprezentacja samorządu aptekarskiego w trakcie prac Podkomisji.
Prezes NRA omówił treść projektu ustawy ukształtowanej w wyniku prac sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, która zakończyła pracę 17 lutego br. Z treścią wystąpienia Prezesa zbieżny jest komunikat Biura Prasowego opublikowany na stronach internetowych NIA.
Po wystąpieniu Prezesa Kucharewicza mgr Elżbieta Piotrowska – Rutkowska, prezes ORA w Łodzi odczytała list, który nadesłał do Zjazdu Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W liście zawarta była „filozofia”, która przyświecała projektodawcom tej ustawy. Ponadto szczegółowo były omówione cele społeczne jakie Ministerstwo zamierza osiągnąć w wyniku uchwalenia ustawy refundacyjnej.
Następnie wywiązała się dyskusja, która polegała na ustosunkowaniu się Prezesa Kucharewicza do wypowiedzi uczestników spotkania lub odpowiedzi na pytania.
Doktor Jan Kalinka podniósł wątek umów z NFZ, o których jest mowa w projekcie. Jego zdaniem dążenie Ministerstwa do wprowadzenia umów nie ma racjonalnego uzasadnienia. Doktor Kalinka wypowiedział się także w sprawie tabeli marż aptecznych. Marża będąca jedynym źródłem finansowania kosztów funkcjonowania apteki musi gwarantować stabilizacje i rozwój. Jednym słowem zaproponowana tabela marż jest niezadowalająca.
Magister Bożena Golańska wypowiadając się w kwestii projektowanych umów z NFZ uznała, że apteki nie mają statusu świadczeniodawcy. Zdaniem magister Golańskiej zawieranie umów będzie sprzeczne z ustawą o finansowaniu świadczeń zdrowotnych z środków publicznych.
Magister Tomasz Nawrocki uznał, że marże w proponowanym kształcie nie są określone, gdyż nie został podany parametr „x” występujący w tabeli marż. Magister Tomasz Nawrocki wypowiedział się także w sprawie podatku VAT na produkty lecznicze. Jego zdaniem zwiększenie podatku nie zostało zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem cen na leki. W efekcie aptekarze ponoszą ciężar wzrostu podatku.
Magister Wanda Piotrowska przypomniała, że jesienią odbędą się wybory parlamentarne. W tym kontekście pytała o realny termin uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie.
Magister Sławomir Piniak nawiązał do propozycji umowy. W przypadku, gdyby umowa z NFZ została przyjęta w ustawie, to należy dążyć do tego aby jej kształt był jednoznacznie określony.
Magister Romuald Boguszewski zachęcał, żeby w trakcie prac nad ustawą głos płynący z izb aptekarskich był jednakowy, gdyż jednolitość poglądów jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów stawianych przez środowisko aptekarskie w odniesieniu do ustawy.
Magister Danuta Miazek poinformowała, że w Norwegii obowiązuje cena sztywna na leki. Tylko, że jest ona dyktowana przez wielkie sieci , które zdominowały tamtejszy rynek.
Magister Piotr Korzeniowski zapytał retorycznie, jak zwykły aptekarz może wspomóc Prezesa w wysiłkach na rzecz zapewnienia racjonalnego kształtu ustawy refundacyjnej.
Prezes Grzegorz Kucharewicz odniósł się do każdej z powyższych wypowiedzi.
Końcowym akordem pierwszej części było odczytanie listu, który do delegatów Zjazdu wystosował magister Krzysztof Przystupa, wiceprezes NRA i prezes ORA w Lublinie. „Nie twierdzę, że ustawa i jej zapisy są dla nas wymarzone, ale (…)jedno jest pewne, że 43% aptek czeka na nią jak na zbawienie i trzeba to uszanować”.
Po krótkiej przerwie odbyła się druga część Zjazdu. Przewodniczenie Zjazdowi delegaci powierzyli magistrowi Leonowi Borowieckiemu. Z istoty swej Zjazd w tej części miał sprawozdawczo - stanowiący charakter. Delegaci wysłuchali sprawozdań złożonych przez magister Elżbietę Piotrowską – Rutkowską, prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, przez magister Teresę Górską, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz przez magistra Andrzeja Cylke, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego.


Poniżej wybrane fragmenty ze sprawozdania mgr Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej, prezesa ORA w Łodzi.

„Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi opiniowała projekt ustawy refundacyjnej. Ustawa nie jest szczytem marzeń dostrzegamy jednakże jej korzystne strony i żywimy nadzieje na jej uchwalenie. Jako Rada jesteśmy zwolennikami rozwiązań, które w pacjencie widzą osobę szukającą ratunku dla zdrowia. Traktowanie pacjenta jak klienta obce jest od naszej filozofii.
Równe ceny na leki refundowane w każdej aptece – to jeden z kluczowych postulatów wysuwanych przez Okręgową Radę Aptekarską w Łodzi. Spełnienie tego postulatu spowoduje, że skończą się męczące a niekiedy upokarzające wędrówki pacjentów w poszukiwaniu tańszych leków.
Z ulgą przyjmujemy, że kolejny postulat naszej Rady odnoszący się do wprowadzenia ustawowego zakazu reklamy aptek znajduje potwierdzenie w dotychczasowych pracach parlamentarnych nad tą ustawą”.
„Do ORA w Łodzi docierają głosy, że niektórzy właściciele lub menadżerowie aptek, zwłaszcza Ci nie będący farmaceutami radzi by widzieć w swoich aptekach klientów a nie pacjentów. Jeżeli właścicielem apteki jest przedsiębiorca, to trudno się dziwić, że jego apteka funkcjonuje według handlowego sznytu. Apteki te upodabniają się do sklepów z lekami, którym bliżej do amerykańskich drugstorów. W tradycji europejskiej apteka ma status placówki ochrony zdrowia.
Zderzenie tych dwóch światów wartości znajduje swoje odbicie w poglądach członków naszej Rady opowiadających się za urzeczywistnieniem zasady wyrażonej w sformułowaniu „apteka dla aptekarza. Tak jest w większości państw europejskich, do grona których dołączyły Węgry. Parlament węgierski uchwalił prawo, na mocy którego od 2011 roku nowe apteki mogą być otwierane tylko jeśli ich właścicielem jest aptekarz lub składająca się z osób fizycznych spółka aptekarzy. Przekazanie istniejących aptek w farmaceutyczne ręce dokona się w okresie przejściowym.
Przykład węgierski podnosi na duchu i zachęca Radę naszej Izby do wzmożenia akcji na rzecz, podobnej do węgierskiej, reformy prawa farmaceutycznego.
Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi z nadzieją przyjęła do wiadomości wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 roku, w którym potwierdzono zgodność z prawem wspólnotowym postulatu samorządu aptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zakładania nowych aptek poprzez wprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki. Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi będzie dążyć do ustawowej realizacji tego postulatu”.
„W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi inicjowałam dyskusję na forum Naczelnej Rady Aptekarskiej na temat ustawy o zawodzie aptekarza. Aptekarze nie mają ustawowej ochrony wykonywania zawodu, który jest zawodem zaufania publicznego. Moje działania mające na celu opracowanie projektu ustawy o zawodzie wspierane były przez pozostałych przedstawicieli naszej Rady w Naczelnej Radzie Aptekarskiej. W efekcie temat ustawy o zawodzie aptekarza znalazł się w agendzie NRA”.

W następnej kolejności Zjazd wysłuchał sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Zjazd zatwierdził sprawozdania z działalności ORA w Łodzi, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe oraz uchwalili budżet OIA w Łodzi na 2011 rok.

Opracował:
Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w ŁodziPDF Drukuj

26.04.2011

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Wiosna wybuchła zielenią. Przyroda dobrze nas nastraja. Optymistycznie spoglądamy na świat. Jesteśmy ciekawi , co dobrego przyniesie los? W takich okolicznościach będziemy witać święta Wielkiej Nocy.

WESOŁEGO ALLELUJA! To pozdrowienie będące wyrazem radości ze zwycięstwa życia i dobra jest początkiem życzeń z okazji świąt Wielkanocnych, o przyjęcie których Was proszę.

Życzę Wam odpoczynku. Na własnym przykładzie wiem, jak bardzo jest on potrzebny aptekarzom, dla których pierwszy kwartał roku jest czasem wzmożonej pracy. Koleżankom i Kolegom, którzy w święta będą pełnić dyżury przekazuję wyrazy solidarności życząc im spokojnego dyżuru.

Życzę, żeby wolne od pracy świąteczne dni były chwilą luzu i oddechem od codziennych zawodowych spraw.
Świąteczne dni będą dla wielu z nas czasem spotkań w rodzinnym gronie lub ze znajomymi. Życzę, żeby te spotkania upływały w aurze pozytywnych emocji i doznań.

Na święta zapowiada się dobra pogoda, co będzie sprzyjać wyjściu z domu. Życzę, żeby świąteczne spacery były prawdziwymi spotkaniami z wiosną, bowiem wiosna jest porą roku sprzyjającą zachwytom nad życiem.

Jednym ze staropolskich obyczajów związanych ze świętami jest śmigus dyngus. Ciepłe dni zachęcają, żeby tej tradycji stało się zadość.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Elżbieta Piotrowska–Rutkowska
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Łodzi

PDF Drukuj

22.03.2011

INFORMACJA O PRZEBIEGU XV ZJAZDU APTEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

12 marca 2011 roku odbył się XV Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Zjazd miał dwie części – część wstępna, która miała charakter informacyjny i była otwarta dla wszystkich członków Izby i zaproszonych gości oraz część sprawozdawcza, w której uczestniczyli delegaci na Zjazd.
Gościem pierwszej części Zjazdu był dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Informacja o tym, że Prezes NRA przyjedzie do Łodzi działała jak magnes. Na Zjazd przybyli aptekarze nie będący delegatami zainteresowani przekazem „ z pierwszej ręki” o toczącym się procesie legislacyjnym w sprawie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Prezes Kucharewicz przypomniał, że po przekazaniu do konsultacji społecznych projektu ustawy przystąpiono w samorządzie aptekarskim do analizy jego treści. W prace zaangażowane były wszystkie okręgowe izby aptekarskie. Naczelna Rada Aptekarska przekazała Ministrowi Zdrowia opinię do opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku projektu ustawy zawierającą konkretne odniesienia do poszczególnych artykułów.
Po upływie terminu konsultacji Minister Zdrowia skierował projekt ustawy do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 27 października 2010 roku. Po pierwszym czytaniu Komisja Zdrowia przekazała projekt do Podkomisji Nadzwyczajnej. W pracach prowadzonych na forum Podkomisji uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zespołowi temu przewodniczył prezes Grzegorz Kucharewicz.
W międzyczasie Naczelna Rada Aptekarska przyjęła 21 grudnia 2010 roku uchwałę, w której opowiedziała się „za wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji gwarantujących: 1) sztywne ceny na wszystkich poziomach obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, tj. sztywne ceny zbytu, sztywne ceny hurtowe i sztywne ceny detaliczne na refundowane produkty lecznicze; 2) sztywne marże na refundowane produkty lecznicze; 3) jednakową odpłatność pacjentów za refundowane produkty lecznicze we wszystkich aptekach”. Stanowisko NRA było wytyczną, którą kierowała się reprezentacja samorządu aptekarskiego w trakcie prac Podkomisji.
Prezes NRA omówił treść projektu ustawy ukształtowanej w wyniku prac sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, która zakończyła pracę 17 lutego br. Z treścią wystąpienia Prezesa zbieżny jest komunikat Biura Prasowego opublikowany na stronach internetowych NIA.
Po wystąpieniu Prezesa Kucharewicza mgr Elżbieta Piotrowska – Rutkowska, prezes ORA w Łodzi odczytała list, który nadesłał do Zjazdu Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W liście zawarta była „filozofia”, która przyświecała projektodawcom tej ustawy. Ponadto szczegółowo były omówione cele społeczne jakie Ministerstwo zamierza osiągnąć w wyniku uchwalenia ustawy refundacyjnej.
Następnie wywiązała się dyskusja, która polegała na ustosunkowaniu się Prezesa Kucharewicza do wypowiedzi uczestników spotkania lub odpowiedzi na pytania.
Doktor Jan Kalinka podniósł wątek umów z NFZ, o których jest mowa w projekcie. Jego zdaniem dążenie Ministerstwa do wprowadzenia umów nie ma racjonalnego uzasadnienia. Doktor Kalinka wypowiedział się także w sprawie tabeli marż aptecznych. Marża będąca jedynym źródłem finansowania kosztów funkcjonowania apteki musi gwarantować stabilizacje i rozwój. Jednym słowem zaproponowana tabela marż jest niezadowalająca.
Magister Bożena Golańska wypowiadając się w kwestii projektowanych umów z NFZ uznała, że apteki nie mają statusu świadczeniodawcy. Zdaniem magister Golańskiej zawieranie umów będzie sprzeczne z ustawą o finansowaniu świadczeń zdrowotnych z środków publicznych.
Magister Tomasz Nawrocki uznał, że marże w proponowanym kształcie nie są określone, gdyż nie został podany parametr „x” występujący w tabeli marż. Magister Tomasz Nawrocki wypowiedział się także w sprawie podatku VAT na produkty lecznicze. Jego zdaniem zwiększenie podatku nie zostało zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem cen na leki. W efekcie aptekarze ponoszą ciężar wzrostu podatku.
Magister Wanda Piotrowska przypomniała, że jesienią odbędą się wybory parlamentarne. W tym kontekście pytała o realny termin uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie.
Magister Sławomir Piniak nawiązał do propozycji umowy. W przypadku, gdyby umowa z NFZ została przyjęta w ustawie, to należy dążyć do tego aby jej kształt był jednoznacznie określony.
Magister Romuald Boguszewski zachęcał, żeby w trakcie prac nad ustawą głos płynący z izb aptekarskich był jednakowy, gdyż jednolitość poglądów jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów stawianych przez środowisko aptekarskie w odniesieniu do ustawy.
Magister Danuta Miazek poinformowała, że w Norwegii obowiązuje cena sztywna na leki. Tylko, że jest ona dyktowana przez wielkie sieci , które zdominowały tamtejszy rynek.
Magister Piotr Korzeniowski zapytał retorycznie, jak zwykły aptekarz może wspomóc Prezesa w wysiłkach na rzecz zapewnienia racjonalnego kształtu ustawy refundacyjnej.
Prezes Grzegorz Kucharewicz odniósł się do każdej z powyższych wypowiedzi.
Końcowym akordem pierwszej części było odczytanie listu, który do delegatów Zjazdu wystosował magister Krzysztof Przystupa, wiceprezes NRA i prezes ORA w Lublinie. „Nie twierdzę, że ustawa i jej zapisy są dla nas wymarzone, ale (…)jedno jest pewne, że 43% aptek czeka na nią jak na zbawienie i trzeba to uszanować”.
Po krótkiej przerwie odbyła się druga część Zjazdu. Przewodniczenie Zjazdowi delegaci powierzyli magistrowi Leonowi Borowieckiemu. Z istoty swej Zjazd w tej części miał sprawozdawczo - stanowiący charakter. Delegaci wysłuchali sprawozdań złożonych przez magister Elżbietę Piotrowską – Rutkowską, prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, przez magister Teresę Górską, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz przez magistra Andrzeja Cylke, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego.


Poniżej wybrane fragmenty ze sprawozdania mgr Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej, prezesa ORA w Łodzi.

„Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi opiniowała projekt ustawy refundacyjnej. Ustawa nie jest szczytem marzeń dostrzegamy jednakże jej korzystne strony i żywimy nadzieje na jej uchwalenie. Jako Rada jesteśmy zwolennikami rozwiązań, które w pacjencie widzą osobę szukającą ratunku dla zdrowia. Traktowanie pacjenta jak klienta obce jest od naszej filozofii.
Równe ceny na leki refundowane w każdej aptece – to jeden z kluczowych postulatów wysuwanych przez Okręgową Radę Aptekarską w Łodzi. Spełnienie tego postulatu spowoduje, że skończą się męczące a niekiedy upokarzające wędrówki pacjentów w poszukiwaniu tańszych leków.
Z ulgą przyjmujemy, że kolejny postulat naszej Rady odnoszący się do wprowadzenia ustawowego zakazu reklamy aptek znajduje potwierdzenie w dotychczasowych pracach parlamentarnych nad tą ustawą”.
„Do ORA w Łodzi docierają głosy, że niektórzy właściciele lub menadżerowie aptek, zwłaszcza Ci nie będący farmaceutami radzi by widzieć w swoich aptekach klientów a nie pacjentów. Jeżeli właścicielem apteki jest przedsiębiorca, to trudno się dziwić, że jego apteka funkcjonuje według handlowego sznytu. Apteki te upodabniają się do sklepów z lekami, którym bliżej do amerykańskich drugstorów. W tradycji europejskiej apteka ma status placówki ochrony zdrowia.
Zderzenie tych dwóch światów wartości znajduje swoje odbicie w poglądach członków naszej Rady opowiadających się za urzeczywistnieniem zasady wyrażonej w sformułowaniu „apteka dla aptekarza. Tak jest w większości państw europejskich, do grona których dołączyły Węgry. Parlament węgierski uchwalił prawo, na mocy którego od 2011 roku nowe apteki mogą być otwierane tylko jeśli ich właścicielem jest aptekarz lub składająca się z osób fizycznych spółka aptekarzy. Przekazanie istniejących aptek w farmaceutyczne ręce dokona się w okresie przejściowym.
Przykład węgierski podnosi na duchu i zachęca Radę naszej Izby do wzmożenia akcji na rzecz, podobnej do węgierskiej, reformy prawa farmaceutycznego.
Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi z nadzieją przyjęła do wiadomości wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 roku, w którym potwierdzono zgodność z prawem wspólnotowym postulatu samorządu aptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zakładania nowych aptek poprzez wprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki. Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi będzie dążyć do ustawowej realizacji tego postulatu”.
„W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi inicjowałam dyskusję na forum Naczelnej Rady Aptekarskiej na temat ustawy o zawodzie aptekarza. Aptekarze nie mają ustawowej ochrony wykonywania zawodu, który jest zawodem zaufania publicznego. Moje działania mające na celu opracowanie projektu ustawy o zawodzie wspierane były przez pozostałych przedstawicieli naszej Rady w Naczelnej Radzie Aptekarskiej. W efekcie temat ustawy o zawodzie aptekarza znalazł się w agendzie NRA”.

W następnej kolejności Zjazd wysłuchał sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Zjazd zatwierdził sprawozdania z działalności ORA w Łodzi, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe oraz uchwalili budżet OIA w Łodzi na 2011 rok.

Opracował:
Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w ŁodziPDF Drukuj

07.02.2011

4 lutego 2011 roku w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi  gościliśmy przedstawicieli Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Głównym wątkiem dyskusji  podczas spotkania były problemy wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Porozumienie jest płaszczyzną dyskusyjną na niwie której podejmowane są tematy dotyczące  ochrony interesu publicznego związane z wykonywaniem  zawodów zaufania publicznego. Uzgodnione poglądy porozumienia przyjmują formę stanowisk, które są przekazywane do wiadomości opinii publicznej oraz do wiadomości przedstawicieli władzy państwowej lub samorządowej.  

Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w Łodzi
PDF Drukuj

14.01.2011

Prosimy farmaceutów i aptekarzy (obojga płci), którzy grywają w tenisa ziemnego o ujawnienie się i podanie swoich nazwisk z danymi kontaktowymi.
O co chodzi? Chodzi o to, że mamy pomysł na zorganizowanie zawodów lub turnieju tenisa ziemnego, w którym aptekarze rywalizowaliby z lekarzami. Poszukujemy osób do udziału w tych zawodach.
Lekarze chętnie podejmą rękawicę, o czym zapewnił dr Janusz Malarski z Okręgowej Izby Lekarskiej.
Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Adresy e-mail: dyrekcja@oia.lodz.pl (dw. rzecznik@oia.lodz.pl).
Ruszmy się, Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!
Z poważaniem
Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w Łodzi


PDF Drukuj

08.12.2010

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że zawiązało się Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych, grupujące przedstawicieli samorządów zawodowych zaufania publicznego, które działa na rzecz rozwoju samorządności zawodowej. Porozumienie jest płaszczyzną wyrażania wspólnych poglądów w sprawach wiążących się ze statutowymi działaniami reprezentowanych samorządów. W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej sygnatariuszem Porozumienia jest mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. 7 grudnia 2010 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa w trakcie której poinformowano o fakcie powstania Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych. Podczas konferencji zaprezentowano "Stanowisko z dnia 7 grudnia 2010 roku" w sprawie poparcia sprzeciwu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi "wobec zapisów projektu ustawy o działalności leczniczej, zlecających wojewodom prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako praktykę lekarską czy grupową praktykę lekarską".
Z poważaniem
Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w Łodzi
tel.42/6573038

PDF Drukuj

16.11.2010

ŻEBY IM SIĘ POWIODŁO

W kontekście wyborów samorządowych, których termin wyznaczono na 21 listopada 2010 roku stawiamy sobie często pytanie - komu powierzyć władzę?

Prawie każdy udzieliłby odpowiedzi, że władzę należy powierzyć najlepszym kandydatom. Taka odpowiedź jest bardzo ogólna i dlatego łatwo się jej udziela. Wydaje się jednak, że gdybyśmy byli zapytani o konkretne wskazanie osób godnych pełnić z naszego wyboru funkcje publiczne, to zastanawialibyśmy się długo, bo na to proste pytanie odpowiedź jest niezwykle trudna, bowiem oddanie głosu w wyborach na wybraną kandydatkę lub na wybranego kandydata wiąże się z odpowiedzialnością wobec samego siebie, wobec najbliższej rodziny i bliskich znajomych mieszkańców gminy, miasta, powiatu lub województwa. Trzeba się dobrze zastanowić, żeby potem nie żałować.

Pierwszym krokiem na tej drodze jest zrobienie rozpoznania kto kandyduje. Następnie trzeba zawęzić poszukiwanie do osób odpowiadających naszym preferencjom na przykład będących członkami grupy zawodowej lub środowiska społecznego. Gdy zawęzimy krąg naszych zainteresowań do kilku interesujących nazwisk, to koniecznie powinniśmy poznać ich program wyborczy, żeby ocenić jego przystawalność do naszych wyobrażeń i oczekiwań. Sięgajmy po ulotki i – najlepiej, uczestniczmy w spotkaniach z tymi kandydatami których wybór rozważamy.

Kandydatami w tych wyborach są także aptekarze. Trzymamy kciuki, żeby im się powiodło.

 


PDF Drukuj

13.10.2010

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
 
Szanowni Państwo!
 
Ksiądz Paweł Sudowski, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia poinformował, że 18 października 2010 roku rozpoczyna się cykl spotkań organizowanych dla pracowników służby zdrowia przez Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej. Do udziału w tych spotkaniach zaproszeni są wraz z lekarzami i pielęgniarkami,  farmaceuci i aptekarze.
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego przy Placu Wolności w Łodzi. O godzinie 18.00 ksiądz dr Roman Piwowarczyk wygłosi wykład inauguracyjny na temat "Problem funkcjowania służby zdrowia widziany oczami pacjentów i pracowników służby zdrowia" . 
 
Bezpośrednio po wykładzie, o godzinie 18.30, odbędzie się msza święta, którą odprawi ksiądz Władysław Ziółek, arcybiskup metropolita łódzki.
 
PDF Drukuj

02.06.2010

GŁOS TRYBUNAŁU W SPRAWIE DEMOGRAFII I GEOGRAFII APTEK

1 czerwca 2010 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wypowiedział się w kwestii dotyczącej regulacji rynku poprzez zastosowania reguły demograficznej i reguły geograficznej, ograniczających powstawanie aptek.

ETS uznał, że kierując się interesem zdrowia publicznego kraj członkowski Unii Europejskiej może ustanowić przepisy regulujące rynek farmaceutyczny. ETS nie widzi sprzeczności takich przepisów z prawem Unii Europejskiej. Przepisy sankcjonujące geografię lub demografię przyczyniają się w szczególności do równomiernego rozmieszczenia aptek i w związku z tym prowadzą do zapewnienia obywatelom wiarygodnych i wysokiej jakości usług farmaceutycznych.

Orzeczenie powinno być przyjęte z zadowoleniem w kręgach, które wyrażają pogląd, że planowanie usług zdrowotnych powinno być sprawą Państwa –skomentował wyrok ETS John Chave, Sekretarz Generalny PGEU.

Na podstawie wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w połączonych sprawach C-570/07 i C-571/07 1; http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&jurcdj=jurcdj&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=26&mdatefs=5&ydatefs=2010&ddatefe=2&mdatefe=6&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher


PDF Drukuj

23.05.2010

21 maja 2010 roku  mgr farm. Elzbieta Piotrowska - Rutkowska, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi przyjęła ślubowanie od absolwentów wydziałów farmaceutycznych. Ślubujący otrzymali dokumenty potwierdzające przyznane im przez Okręgową Radę Aptekarską w Łodzi  prawo wykonywnia zawodu farmaceuty.   

Uroczystość ślubowania odbyła się w Teatrze Nowym w Łodzi.  

W wystąpieniu skierowanym do ślubujących magister Elżbieta Piotrowska - Rutkowska  powiedziała między innymi:

- "Składając ślubowanie weźmiecie na siebie odpowiedzialność, która wiąże się z wykonywaniem niełatwego zawodu farmaceuty. Dla większości z Was pierwszym miejscem pracy będzie apteka. Od razu, od pierwszego dnia pracy będziecie mieli nieustanny kontakt z pacjentami, którym będziecie służyć. 

- Jako aptekarze będziecie wykonywać zawód mający status zawodu zaufania publicznego. Dam Wam radę. Starajcie się, aby zaufania, którym zostaliście obdarzeni nie zawieść w żadnym przypadku".


AverNet