Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ KOMUNIKATY \ Informacje dla absolwentów Wydziału Farmacji

PDF Drukuj

14.02.2017

W związku z ujednoliceniem poglądów prawnych w zakresie roli i wagi ustawowego obowiązku złożenia ślubowania przed podjęciem czynności zawodowych (casus wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie złożyli ślubowania przed Prezydentem RP) – zmianie ulega stanowisko zajęte w opinii prawnej z dnia 16.03.2006 r. „Absolwenci – podjęcie pracy po zakończeniu studiów” zamieszczonej na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w 2008 r. w ten sposób, że stwierdza się iż pracę zawodową w charakterze farmaceuty może podjąć osoba, która złożyła ślubowanie przed Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie (w przypadku obywatela Unii Europejskiej) lub prezesem okręgowej rady aptekarskiej właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty i otrzymała prawo wykonywania zawodu farmaceuty. (art. 4d ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496) 

Adwokat Alicja Rychlicka-Ziepult

Łódź, dn. 14.02.2017 r.


PDF Drukuj

04.03.2013

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu:

 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacji,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (inne niż dla celów sanitarno-epidemiologicznych i inne niż wydane w celu rozpoczęcia stażu w aptece),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu - informację wydaje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, ul.Pomorska 37 lub Sądy Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu, po uiszczeniu opłaty w znakach sądowych w wysokości 50, zł. (formularz do pobrania Word   Adobe Reader)

 • kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z oświadczeniami:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
   (kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania  Word   Adobe Reader)
 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (tzw. paszportowe);
  każde podpisane czytelnie na odwrocie, tak aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie.
Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w izbie, na terenie której podejmuje się pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1496)


Najbliższe posiedzenie na którym będą rozpatrywane wnioski o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r.


PDF Drukuj

30.03.2008

ABSOLWENCI - podjęcie pracy po ukończeniu studiów.
Podjęcie pracy na stanowisku farmaceuty może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Okręgową Radę Aptekarską prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Osoba ubiegająca się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty winna oprócz dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w art. 2b ustawy z dn. 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2003 r. nr 9 poz. 108) przedłożyć oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczenie lekarskie (art.4 c w/cyt. ustawy o izbach aptekarskich).

Zważywszy, że Okręgowa Rada Aptekarska winna podjąć uchwałę o stwierdzeniu prawa bądź odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty niezwłocznie ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę niezbędnych dokumentów (art. 4e w/cyt. ustawy o izbach aptekarskich) – może zdarzyć się, że wnioskujący nie będzie mógł być zatrudniony przez okres 3 miesięcy od złożenia dokumentów na stanowisku farmaceuty ( z braku posiadania stosownych kwalifikacji).
Nie oznacza to jednak, że osoba taka nie może podjąć w ogóle zatrudnienia na innych niż farmaceuta stanowisku, a co za tym idzie nabyć wszelkich praw związanych z zatrudnieniem związanych ze stażem pracy w ogóle (np. staż wymagany do uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego itp.).

Wydaje się, że w przypadku braku możliwości podjęcia zatrudnienia na innym niż farmaceuta stanowisku (asystenta, pomoc apteczna, referent, inspektor itp.) osoba taka może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy.

Adwokat
Alicja Rychlicka-Ziepult

Łódź, dn. 16.03.2006 r.


AverNet