Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Okręgowa Rada Aptekarska \ Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza \ regulamin

PDF Drukuj
TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA NAGRODY DLA ZASŁUŻONEGO
NAUCZYCIELA ZAWODU APTEKARZA

§ 1
Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi w oparciu o Uchwałę Nr 344 z dnia 28.08.2008 r. tworzy instytucję wyróżnienia dla Zasłużonego Nauczyciela Zawodu Aptekarza.

§ 2
 1. Wyróżnienie wręczane będzie przez Prezesa lub Wiceprezesa ORA w Łodzi jeden raz w roku podczas Okręgowego Zjazdu Aptekarzy.
 2. Przed wręczeniem wyróżnienia wnioskodawca bądź wskazana przez niego osoba przedstawia osobę wyróżnioną i jej dorobek dydaktyczno-naukowy.

§ 3
Wyróżnienie przyznaje się osobom, które odznaczyły się wieloletnią działalnością i zasługami w zakresie  kształcenia aptekarzy.

§ 4
 1. Wyróżnienie przyznaje, powoływana na okres kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej Kapituła.
 2. Kapituła składa się z: Prezydium ORA, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego Komisji Etyki i Deontologii ORA oraz Przewodniczącego Komisji Nauki i Szkolenia ORA.
 3. Kapitule przewodniczy każdorazowo Prezes ORA.

§ 5
 1. Wyróżniony otrzymuje medal oraz pisemne potwierdzenie.
 2. Wzór graficzny wyróżnienia określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 6
 1. Pisemne wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą być składane przez aptekarzy do Przewodniczącego Kapituły w terminie do 1 miesiąca przed terminem Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.
 2. Wnioski dotyczące tej samej osoby mogą być powtarzane, jeśli w danym roku kalendarzowym nie umożliwiły uzyskanie wyróżnienia.

§ 7
Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi po zamknięciu listy wnioskowanych kandydatów określa ilość wyróżnień możliwych do przyznania w danym roku.

§ 8
 1. Ewidencję przyznanych wyróżnień oraz obsługę Kapituły prowadzi biuro OIA.
 2. Koszty związane z nadawaniem wyróżnienia są pokrywane z budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.
§ 9
Zmiany do regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały Nr 43 ORA w Łodzi z dnia
22 stycznia 2015 r.

 

AverNet