Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

PDF Drukuj
Kasa Izby czynna:
poniedziałek 9.00 - 16.30
wtorek-piątek 8.00 - 15.30

Konto:
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
06 1240 3031 1111 0000 3426 7424


Waldemar Pomykalski
informatyk@oia.lodz.pl


 

PDF Drukuj

27.07.2013

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina o konieczności bieżącego regulowania składek członkowskich.

Ze względu na zmianę wysokości składek od 1 lipca 2010 r. prosimy o uaktualnienie stałych zleceń bankowych.

Uregulowanie zaległości może nastąpić bądź poprzez wpłatę na konto Izby z podaniem tytułu wpłaty, bądź bezpośrednio do kasy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi ul. Julianowska 12 każdego dnia tygodnia oprócz sobót w godz. 9.00-15.00.

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
06 1240 3031 1111 0000 3426 7424

Nadto nadmieniamy, że z tytułu przynależności do samorządu aptekarskiego, wszystkie okręgowe izby aptekarskie ponoszą koszty związane z członkostwem każdego zarejestrowanego farmaceuty w postaci składek do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Przypominamy również, iż członkowie Izby winni informować organy Izby o każdorazowej zmianie miejsca zatrudnienia i zamieszkania, jak również zmianie nazwiska, uzyskanych stopniach naukowych i specjalizacjach.

Prezes ORA
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

PDF Drukuj

22.03.2013

UCHWAŁA NR 82
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi postanawia dostosować do sytuacji ekonomicznej członków Izby wysokość składek i uchwala co następuje:

§ 1
Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:
Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego 45,00 PLN
Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 35,00 PLN
Farmaceuta zatrudniony w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 25,00 PLN
Farmaceuta odbywający przeszkolenie uzupełniające 15,00 PLN
Farmaceuta członek Izby pracujący w innych podmiotach niż:
aptece/hurtowni/punkcie aptecznym
15,00 PLN
Farmaceuta pozostający bez pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy 10,00 PLN
§ 2
W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

§ 3
Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana: urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu po wiarygodnym udokumentowaniu tych przyczyn – zwalnia na czas jej trwania z obowiązku opłacania składek.

§ 4
Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesiące, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 5
Traci moc uchwała:
nr 227 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2005 r.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.


Z-ca Sekretarza
mgr farm. Joanna Leśnik

ORAPrezes ORA
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska


PDF Drukuj

23.03.2012

UCHWAŁA NR 147
z dnia 22 marca 2012 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

w sprawie: składek członkowskich  na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) oraz Uchwały Nr VI/27/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dn. 22.01.2012 r. postanawia co następuje:
  1. zwalnia się z opłacania składek członkowskich  na rzecz samorządu aptekarskiego emerytów i rencistów, będących członkami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, którzy nie świadczą pracy zawodowej,
  2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Sekretarza
mgr farm. Joanna Mazur

ORAPrezes ORA
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska


PDF Drukuj

10.02.2012

UCHWAŁA nr 10
XIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 6 marca 2010 r.

w sprawie: składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

XIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Łodzi działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) postanawia co następuje:

§ 1
Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:

Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego 45,00 PLN
Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 35,00 PLN
Pracownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 25,00 PLN
Farmaceuta odbywający przeszkolenie uzupełniające 15,00 PLN
Farmaceuta – członek Izby nie pracujący w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 15,00 PLN
Emeryt niepracujący (składka dobrowolna) 1,00 PLN

§ 2
W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

§ 3
Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana: urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu po wiarygodnym udokumentowaniu tych przyczyn – zwalnia na czas jej trwania z obowiązku opłacania składek.

§ 4
Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesiące, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 5
Tracą moc uchwały:
nr 5 IV Okręgowego Zjazdu Farmaceutów OIA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2003 r.
nr 19 V Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego OIA w Łodzi z dnia 8 grudnia 2007 r.

§ 6
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
  2. W przypadku uregulowania składek do końca 2010 r. przed dniem podjęcia Uchwały nie ma obowiązku wnoszenia dopłat.

PDF Drukuj

10.02.2012

UCHWAŁA Nr 19
V Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
8 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmiany wysokości składek członkowskich

V Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd OIA w Łodzi działając na podstawie art. 27 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 19.04.1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 z 2003 r. poz. 108 ze zm.), uzupełnia Uchwałę Nr 5 IV Okręgowego Zjazdu Farmaceutów OIA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2003 r. w ten sposób, że postanawia:
  1. Obniżyć składkę członkowską dla aptekarzy – właścicieli aptek pełniących funkcję kierownika w aptece, do wysokości ustalonej dla kierownika apteki tj. 30,00 zł miesięcznie.
  2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Okręgowego Zjazdu Farmaceutów OIA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2003 r. pozostają w mocy.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

PDF Drukuj

20.03.2010

UCHWAŁA Nr 162
z dnia 1 września 2005 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi


w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek członkowskich

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi postanawia:

1. Wyrazić zgodę na rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na rzecz samorządu aptekarskiego przy przyjęciu poniższych zasad:
zaległości do 500 zł
- 2 raty
zaległości
501 - 1000 zł
- 4 raty
zaległości
1001 - 1500 zł
- 6 rat
zaległości
1501 - 2000 zł
- 8 rat
zaległości
2001 - i więcej
- 10 rat

płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca, począwszy od października 2005 r.

2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi OIA i głównej księgowej OIA.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz ORA Prezes ORA
mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman dr Wojciech Giermaziak


PDF Drukuj

19.03.2010

UCHWAŁA NR 5
IV Okręgowego Zjazdu Farmaceutów
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2003 r.

w sprawie: składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 141, poz. 1181 z 2002 r.) IV Okręgowy Zjazd Farmaceutów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi uchwala co następuje:

§ 1
Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:
Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego 40,00 zł
Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 30,00 zł
Pracownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 20,00 zł
Praktykant 10,00 zł
Farmaceuta – członek Izby nie pracujący w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 10,00 zł
Emeryt niepracujący (składka dobrowolna) 1,00 zł

§ 2
W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

§ 3
Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana: utratą pracy, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu po wiarygodnym udokumentowaniu tych przyczyn zwalnia na czas jej trwania z opłacania składek.

§ 4
Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3-mce, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF Drukuj

19.03.2010

UCHWAŁA NR 115
z dnia 11.07.2002 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

§ 1
Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. Nr 41, poz. 179 z późn.zm.) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi uchwala interpretację zapisu § 1 wiersz 2 Uchwały Nr 3 Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 10.03.2001 r.
w sprawie składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

Zapis „Właściciel/współwłaściciel apteki/hurtowni” oznacza:
właściciela, współwłaściciela, wspólnika spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na ilość udziałów, wkładów lub akcji.
AverNet