Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Aptekarzy 5.12.2015 r. \ Porządek obrad

PDF Drukuj
PROJEKT
Porządek obrad

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków OIA w Łodzi.
 3. Wystąpienia gości.
 4. Wręczenie odznaczeń.
 5. Zatwierdzenie składu komisji mandatowej.
 6. Wybór przewodniczącego, zastępców i sekretarzy Zjazdu.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy.
 9. Wybór komisji zjazdowych.
 10. Sprawozdania z działalności organów OIA za okres VI kadencji:
  • Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz sprawozdanie finansowe
  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego
  • Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium organom Izby.
 11. Dyskusja.
 12. Zgłaszanie kandydatów i wybór Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej.
 13. Zgłaszanie kandydatów i wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków organów OIA.
 15. Zgłaszanie kandydatów i wybór zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 16. Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
 17. Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 18. Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Okręgowej Rady Aptekarskiej.
 19. Zgłaszanie kandydatów i wybór delegatów na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
 20. Ogłoszenie wyników wyborów.
 21. Dyskusja – zgłoszenie propozycji uchwał i wniosków.
 22. Przyjęcie wytycznych dla nowo wybranej Rady.
 23. Podjęcie uchwał i wniosków.
 24. Zakończenie Zjazdu.
przerwa obiadowa ok. godz. 14 – 15
całodzienny serwis kawowy


 

AverNet