Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE \ Odpady

PDF Drukuj

10.03.2017

I. Odpady

"ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. ZA 2016 ROK TERMIN SKŁADANIA: do 15 marca 2017 roku !".

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego http://www.bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy/item/369

Druki sprawozdawcze znajdują się pod adresem: http://oia.lodz.pl/do pobrania/odpady_druki_sprawozdawcze.doc.

Wytwórcy odpadów, którzy nie gospodarują w inny sposób odpadami (przekazują je uprawnionym firmom zewnętrznym), wypełniają i przekazują marszałkowi Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów (Tabela A i B) oraz Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

Dodatkowe informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Opłat Środowiskowych, Al. Piłsudskiego 8. 90-051 Łódź, V piętro, pokój 501, 502 i 506

tel: 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53; 42 663 34 97; 42 291 97 94; 42 663 35 46, fax (+42) 663-35-32; e-mail: odpady@lodzkie.pl


II. Emisja gazów lub pyłów do powietrza lub ewentualnie inne rodzaje korzystania ze środowiska

"Podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata należna za 2016 rok powinna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2017 roku i w tym samym terminie powinien zostać złożony wykaz).
Zaznaczyć należy, iż podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska.
Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu".

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego ( http://www.bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy/item/364 )

Aktualne wzory wykazów, stawki opłat i wzór formularza opłatowego od 2013 r. które obowiązują przy rozliczeniu emisji gazów lub pyłów w 2016 roku.

Informacji dotyczących spraw związanych z emisją gazów lub pyłów do powietrza udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
tel. 42 663 34 64 - powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat piotrkowski
tel. 42 663 34 97 - powiat łódzki grodzki, jednostki spoza województwa łódzkiego, powiat poddębicki
tel. 42 663 35 39 - powiat radomszczański, powiat wieluński
tel. 42 663 35 40 - powiat łódzki grodzki
tel. 42 663 35 42 - powiat zgierski, PKP
tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat tomaszowski
tel. 42 663 35 45 - powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski, powiat łaski
tel. 42 663 35 46 - powiat rawski, powiat łęczycki
tel. 42 663 35 47 - powiat kutnowski
tel. 42 663 35 48 - powiat łódzki grodzki, powiat łowicki, powiat brzeziński
tel. 42 663 35 49 - powiat łódzki grodzki
tel. 42 663 35 89 - powiat opoczyński, powiat sieradzki
tel. 42 663 36 53 - powiat łódzki wschodni, powiat skierniewicki

e-mail: emisja@lodzkie.pl


PDF Drukuj

09.03.2017

Obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
więcej>>

PDF Drukuj

25.02.2013

15 marca 2013 roku upływa termin składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi za rok 2012 - (o terminowości decyduje data stempla Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). Informacje szczegółowe są dostępne w serwisie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub pod numerami telefonów:
pokój 501 tel: 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 34 97; 42 291 97 94
pokój 502 tel: 42 663 35 53.

Kody odpadów, które mogą wystąpić w aptekach>>>
PDF Drukuj

09.03.2012

15 marca 2012 roku upływa termin składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi za rok 2011 - (o terminowości decyduje data stempla Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) . Informacje szczegółowe są dostępne w serwisie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi


PDF Drukuj

09.03.2011

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!

OIA w Łodzi uprzejmie informuje, iż opinia NRA w Warszawie z dnia 8 marca 2011 r. - potwierdza stanowisko OIA w Łodzi w przedmiocie obowiązków aptekarzy wynikających z ustawy o odpadach (zgłaszanie do rejestru prowadzonego przez właściwego starostę) oraz składanie zbiorczych zestawień odpadów. Aczkolwiek aptekarze nie wytwarzają odpadów medycznych ale apteki są  bez wątpienia posiadaczem odpadów niebezpiecznych (wycofywane z obrotu środki farmaceutyczne), mogą  również wytwarzać odpady niebezpieczne. Jak wskazano w komunikacie OIA w Łodzi lista odpadów niebezpiecznych zawarta jest w załączniku nr 2 do ustawy.
 
Nadto Izba przypomina również o przepisach szczegółowych dotyczących aptek:
 • o rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory grupy I-R (Dz.U. z 2003 r., Nr 21, poz. 181),
 • o rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 12 marca 2008r., w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 57, poz. 347).
Prezes ORA w Łodzi
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

PDF Drukuj

01.03.2011

KOMUNIKAT
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Z uwagi na brak informacji ze strony  Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie o podjętych krokach w sprawie zwolnienia aptekarzy z obowiązku składania sprawozdań o odpadach – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, że :
 1. każdy nowopowstały podmiot gospodarczy – w tym apteka, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) lub powyżej 5 Mg (5 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne
  zobowiązana jest do złożenia w 4 egz. w terminie 30 dni przed dniem uruchomienia  działalności:
  - apteki z terenu Łodzi -  w  Urzędzie  Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  - apteki z poza Łodzi -  w Starostwie Powiatowym
  informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.
  Obowiązek ten istnieje również w przypadku zmiany działalności (rozszerzenia) wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów. Plik do pobrania.
  Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Aczkolwiek informacja ta w praktyce nie powinna mieć miejsca w odniesieniu do aptek, nie mniej jednak jest ona o tyle ważna, że oznacza, iż uruchomić aptekę można dopiero 31 dnia od złożenia informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i sposobie ich zagospodarowania.
  Wykaz odpadów zawiera § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości dla których nie ma obowiązku .... (Dz.U. nr 152 , poz. 1735).
 2. apteka zobowiązana jest do posiadania i prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (karty przekazania odpadów);
 3. działające apteki winny w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy sporządzić i złożyć na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska, Al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Formularz zbiorczego zestawienia odpadów stanowi załącznik nr 1 do Komunikatu
Plik do pobrania:    Word        Adobe Reader       

Uwaga:
Niewykonanie obowiązku złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów zagrożone jest od 2009 r. karą  10.000,- zł. Zbiorczym zestawieniem można objąć również rok 2009 a nawet wcześniejsze lata, przy czym należy liczyć się z nałożeniem powyższej kary.

Zdaniem OIA w Łodzi nawet w przypadku braku złożenia w bieżącym roku zestawienia za 2009 r. – w późniejszym okresie – po sprawdzeniu zestawień Urząd Marszałkowski  może zażądać informacji od kiedy apteka jest prowadzona i dlaczego nie złożone zostało sprawozdanie za rok 2009 i lata poprzednie, jak również sprawozdanie opisane w pkt 1 Komunikatu.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Łódzkiego - Gazeta Wyborcza z dnia 1 marca 2011 r.

Okręgowa Izba Aptekarska przypomina również o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180 poz. 1495 ze zm.)

Apteka jest w rozumieniu przepisów w/cyt. ustawy - sprzedawcą detalicznym, która zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu.
Apteka ma obowiązek przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla pacjentów przyjąć nieodpłatnie  zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust.1 ustawy) a także umieszczenia w aptece informacji o punkcie zbierania zużytego sprzętu.
 1. Apteka winna przed rozpoczęciem działalności zbierania (to jest rozpoczęcia sprzedaży sprzętu, która powoduje obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu) złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Wawelska 52/54 wniosek o wpis do rejestru zbierających sprzęt. Wniosek o wpis do rejestru znajduje się na stronie internetowej   www.GIOS.gov.pl . Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
  W terminie 7 dni od dnia  zakończenia działalności gospodarczej – apteka składa  do Głównego Inspektora wniosek o wykreślenie jej z rejestru.
 2. apteka jako „zbierający sprzęt” jest zobowiązana do sporządzania i przedkładania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku,  sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do odzysku sprzętu.

Mając na uwadze fakt, iż szereg aptek nie uzyskało numeru rejestrowego i nie składało sprawozdania – Okręgowa Izba Aptekarska proponuje bezzwłocznie dokonać rejestracji i równocześnie – nawet nie posiadając jeszcze numeru rejestrowego złożyć sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2.
AverNet