Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE \ Szkolenia \ Warunki uczestnictwa w kursach podyplomowych

PDF Drukuj
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH PODYPLOMOWYCH DLA FARMACEUTÓW
 • W związku z określoną liczbą miejsc o udziale w poszczególnych szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń, których dokonywać można osobiście lub telefonicznie w biurze Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi.
 • Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie udziału przez co najmniej 40 osób. W przypadku braku zainteresowania Oddział Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku dużego zainteresowania kursy będą powtarzane w ustalonych i odpowiednio wcześnie podanych do wiadomości terminach.
 • Po zakwalifikowaniu na dany kurs, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, należy dostarczyć do sekretariatu (osobiście, fax, mail) :
  formularz zgłoszeniowy (Word,Adobe Reader)
  Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem telefonu (umożliwi to szybkie przekazanie informacji w przypadku zmiany terminu lub odwołania kursu).
  oraz kopię druku dowodu wpłaty.
  Prawidłowo wypełniony druk dowodu wpłaty powinien zawierać: nazwę i adres podmiotu gospodarczego (jeśli on jest płatnikiem), nazwisko uczestnika oraz symbol kursu.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym pracowników sekretariatu Oddziału Kształcenia Podyplomowego. W przypadku, gdy Oddział nie zostanie poinformowany o rezygnacji uczestnika z kursu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia – dokonana wpłata nie będzie podlegał zwrotowi.
 • Opłata za kurs obejmujący 7 godzin wykładów wynosi -140 zł, a za kurs 8-mio godzinny – 160 zł.
Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto:

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ
14 1050 0099 6362 1111 1111 1111
w rubryce tytułem podać SYMBOL KURSU (z harmonogramu)

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury wystawionej przez UM dla podmiotu gospodarczego opłacającego szkolenie powinny wypełnić druk przelewu/ wpłaty gotówkowej podając w rubryce nazwa zleceniodawcy - nazwę podmiotu gospodarczego (np. apteki), jego adres i numer NIP, a w rubryce tytułem zamieścić symbol kursu oraz nazwisko i imię osoby uczestniczącej w kursie.
Osoby fizyczne wypełniają druk podając swoje dane, a jeśli chcą otrzymać fakturę w rubryce tytułem obok symbolu kursu zamieszczają dopisek faktura.

FAKTURY WYSTAWIA:
mgr Magdalena Kowalska
Wydział Farmaceutyczny; Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego
ul. Muszyoskiego 1; Tel. (0-42) 677-91-02

UWAGA:
 • Podstawą do wystawienia faktury jest dowód wpłaty (nie formularz zgłoszeniowy! ).
 • Na dowodzie wpłaty nie ma konieczności wpisywania NIP
 • Nazwa wpisanego podmiotu na formularzu zgłoszeniowym musi być zgodna z danymi na dowodzie wpłaty (WAŻNE, gdy ma być wydana faktura)

 

AverNet